Jak sprawdzić czy mieszkanie jest zadłużone?

Czy mieszkanie jest zadłużone?

Chcąc kupić mieszkanie na rynku wtórnym, warto upewnić się, czy nieruchomość, którą jesteśmy zainteresowani nie jest zadłużona. Zakup takiej nieruchomości wiąże się zawsze z wydaniem sporej kwoty pieniężnej, niejednokrotnie kwota ta to oszczędności całego życia. Mając powyższe na uwadze chcielibyśmy, aby nabycie nieruchomości nie było obarczone żadnym ryzykiem. Chcąc ustrzec się od wszelkich nieprzyjemnych niespodzianek, dobrze jest zapoznać się z dokumentami określającymi stan prawny nieruchomości.

Podstawowy dokument, który należy sprawdzić przed nabyciem nieruchomości, to księga wieczysta

Księga wieczysta jest najważniejszym dokumentem opisującym stan prawny nieruchomości. Dzięki niej możemy dowiedzieć się m.in. kto jest właścicielem mieszkania, czy jest ono obciążone prawami osób trzecich (np. prawem dożywocia) lub jakimikolwiek innymi roszczeniami bądź ograniczeniami w rozporządzaniu nieruchomością.

Sprzedający na prośbę kupującego powinien udostępnić numer księgi wieczystej danego mieszkania w celu przejrzenia jej treści. Należy zwrócić baczną uwagę na dział IV dotyczący hipoteki, bo tu znajdują się informacje o ewentualnych obciążeniach nieruchomości. Natomiast dział II mówi o tym, kto jest jej właścicielem, czyli posiada prawa do nieruchomości, w tym i do rozporządzania nią, czyli sprzedaży. Dział III zawiera informacje o ewentualnych prawach osób trzecich ciążących na nieruchomości, a mogą to być ustanowione służebności, jak na przykład droga dojazdowa do działki, użytkowanie, czy dożywocie, polegające na prawie danej osoby do zamieszkiwania w mieszkaniu/domu aż do śmierci.

Zaświadczenie ze spółdzielni mieszkaniowej

Bywają nieruchomości, które nie posiadają założonej księgi wieczystej. Tak może się zdarzyć na rynku wtórnym, najczęściej przy nabywaniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. W takiej sytuacji najlepszym i jedynym słusznym rozwiązaniem jest złożenie wniosku do administracji spółdzielni z prośbą o wystawienie formalnego zaświadczenia o stanie zadłużenia lokalu. Otrzymując dokument ze spółdzielni będziemy mieć pewność, czy na danej nieruchomości nie ciąży zadłużenie lub nie jest prowadzona egzekucja komornicza.

Kolejny sugestia na to, jak sprawdzić czy mieszkanie jest zadłużone są to opłaty za media

Przed nabyciem mieszkania na rynku wtórnym należy również sprawdzić stan uregulowania płatności właściciela nieruchomości zbywanej w zakresie używanych mediów takich jak: prąd, gaz, woda, CO, wywóz śmieci, telefon stacjonarny, internet, telewizja kablowa, itp. Powinniśmy poprosić zbywającego mieszkanie o przedłożenie aktualnych zaświadczeń od dostawców mediów o niezaleganiu z płatnościami.
Pomimo, że wszelkie zobowiązania w zakresie używanych mediów obciążają zbywającego mieszkanie (nieruchomość) to jednak, może się zdarzyć, że w przypadku istniejącego zadłużenia, dostawcy mediów będą uzależniać zawarcie umowy z nowym właścicielem nieruchomości od uregulowania zaległości.

Udziały w nieruchomości – czy jest możliwa ich sprzedaż?

Na początek warto wyjaśnić czym jest współwłasność. Otóż, prawo własności jest najszerszym uprawnieniem, posiadanym przez właściciela w stosunku do nieruchomości. Kiedy własność nieruchomości przysługuje niepodzielnie kilku osobom mamy wówczas do czynienia ze współwłasnością.
Kodeks Cywilny mówi o dwóch rodzajach współwłasności: łącznej (na przykład małżeńską wspólność ustawową) i ułamkowej. Przy wspólności łącznej nie ustala się wysokości udziałów współwłaścicieli. Współwłasność ułamkowa oznacza natomiast, że każdy ze współwłaścicieli ma ułamkowo określony udział w danej rzeczy, ale bez fizycznego wyodrębniania jej części. Jeśli nieruchomość gruntowa zabudowana domem mieszkalnym należy przykładowo do dwóch osób – po połowie – każdej z nich przysługuje udział wynoszący 1/2 zarówno w każdym metrze gruntu, jak i domu.
Niestety często współwłasność staje się nie lada problemem, który doprowadza do licznych konfliktów. Najgorzej jest w przypadku rodzin, kiedy w grę wchodzą emocje. W przypadku, kiedy nie ma najmniejszych szans na porozumienie się między sobą i polubownego załatwienia sprawy dotyczącej nieruchomości, warto zastanowić się nad sprzedażą posiadanych udziałów.

Zobacz też: Skup zadłużonych nieruchomości

Brak komentarzy

Napisz komentarz

ZADZWOŃ